Resources

holka1 png

Zásady ochrany osobních údajů

Vzdělávací Nadační Fond Future Generation, zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Nejmenovali jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Správcem osobních údajů je Vzdělávací Nadační Fond Future Generation ( dále jen nadační fond ), se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 06850791, zapsán u Krajského soudu v Brně, spisová značka N 677. Nadační fond pomoci prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že nebudou zneužity.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.

Osobní údaje žadatelů o nadační příspěvek, dárců a příjemců newsletterů jsou zpracovávány za účelem:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku s cílem nabídnout přiměřenou podporu při řešení obtížných životních situací,
  • kontroly použití poskytnutého příspěvku u žadatelů o přímou pomoc související s naplněním Smlouvy o nadačním příspěvku a využitím příspěvku k účelu, pro který byl schválen,
  • vedení evidence darů a obdarovaných
  • vedení databáze příjemců newsletteru

 

Právním základem zpracování je:

  • nezbytnost pro provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy na žádost žadatele
  • oprávněný zájem správce pro účel vedení evidence dárců a obdarovaných
  • souhlas v případě rozesílání newsletteru příjemcům

 

Na nadační fond je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese info@academy-mail.com nebo poštou na adrese Vzdělávací Nadační Fond Future Generation, Nové Sady 2, Brno 62 00.  Výše uvedenými způsoby je možné se na nadační fond obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň může každý Subjekt údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).

 

Pokud žádost obsahuje osobní údaje dětí do 15let, je nezbytný Souhlas zákonného zástupce dětí (součástí formuláře), aby byl Nadační fond pomoci oprávněn dané údaje zpracovávat. Dítě starší 15 let, které je k tomu dostatečné způsobilé, by mělo žádost o příspěvek vyplnit samo za případné asistence rodiče či jiného dospělého.

Následující typy údajů, které jsou zpracovávány a jsou nutné pro zajištění vedení dokumentace o

  • žadatelích– jméno a příjmení, rok narození, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje o sociální situaci, po dobu nezbytně nutnou také citlivé údaje prokazující pravdivost údajů, že žadatel je v tíživé životní situaci a poskytnutím příspěvku tak bude naplněn účel, pro který byl nadační fond zřízen, případně další osobní údaje uvedené v žádosti.
  • dárcích– jméno a příjmení, datum narození, IČO (DIČ), adresa, číslo účtu z důvodu naplnění Smlouvy, kontaktní údaje jako je telefon či e-mail z důvodu zaslání potvrzení o daru či doplnění chybějících informací nutných pro darovací smlouvu.
  • příjemcích newsletteru– kontaktní e-mail.

 

Nezbytné osobní údaje týkající se žadatelů (jméno, příjmení, rok narození a kontaktní adresa, telefon a e-mail) jsou uchovávány v listinné formě v archivu a v elektronických formách (databáze) po dobu 3 let, poté jsou skartovány a z elektronických forem uchovávání vymazány. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do jiné země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

 

V případě dárců jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí daru Dárcem. Kontaktní e-mail příjemce newsletteru je uchováván v databázi po dobu existence fondu, pokud příjemce výslovně nepožádá o výmaz.

 

Žadatel, kterému byl schválen a poskytnut nadační příspěvek má právo, aby jeho jméno nebylo zveřejněno ve výroční zprávě nadačního fondu v sekci příjemci pomoci. V případě, že žadatel chce toto právo uplatnit, musí o tom písemně informovat nadační fond. Informovat nás můžete e-mailem na adrese info@academy-mail.com.

 

Vyjádření Vzdělávacího Nadačního Fondu Future Generation

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační fond pomoci je oprávněn vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti. Nadační fond pomoci je oprávněn žádost o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinen žadateli zdůvodňovat. Nadační fond pomoci je oprávněn požadovat navrácení nadačního příspěvku v případě, že žadatel v žádosti uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje.

 

V Brně dne 21.5.2018